Graph Neural Networks (GNNs) สำหรับผู้เริ่มต้น อย่างละเอียด  

  RSS
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
EfficientNet

Graph Neural Networks สำหรับผู้เริ่มต้น (tutorial อธิบายแนวคิดเบื้องต้นอย่างละเอียด)

ThaiKeras and Kaggle - 9 Jan 2022

 

สวัสดีครับ ถ้าถามถึงโมเดล Deep Learning ที่คนส่วนใหญ่ใช้งานมากที่สุด รวมทั้งให้ประสิทธิภาพความแม่นยำสูงสุด เชื่อว่า Convolution Neural Networks (CNNs) และ Transformers น่าจะเป็น 2 โมเดลที่พวกเรานึกถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากสองโมเดลนี้ใช้งานได้กับประเภท Data ที่พบกันได้มากที่สุด เช่น รูปภาพ วิดิโอ ข้อความ และเสียง (Image, Video, Text และ Speech) เป็นต้น

อย่างไรก็ดียังมีข้อมูลอีกหลายประเภทที่มีโครงสร้างเฉพาะ ทำให้ CNNs หรือ Transformers ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้างเฉพาะนั้นได้ในประโยชน์สูงสุด เช่น

 • ข้อมูล Social Media เช่น Pinterest ที่มี data อยู่สองประเภทคือ "Pin" (รูปภาพ) และ "Board" (คอลเลคชั่นของรูปภาพ) โดยแต่ละ Pin อยู่ได้หลายบอร์ด และแต่ละบอร์ดมีได้หลาย Pins ตามรูปที่ 1 และเราต้องการให้โมเดลทำนายความสัมพันธ์ระหว่าง Pin และ Board 

สังเกตว่าปัญหานี้ input จะประกอบไปด้วยรูป pin หลายๆ รูปเชื่อมโยงกัน ซึ่งต่างจากกรณีใช้งานของ CNNs ปกติ ที่มักใช้ทำนายคุณสมบัติของรูปภาพ หรือ Pin ทีละรูป

 • ข้อมูลทางเคมี เช่น ปัญหาการคิดค้น "ยา" ประเภทใหม่ (Drug Discovery) โดยตัวยานั้นแท้จริงแล้วคือ "โมเลกุล" ของอะตอมต่างๆ ทางเคมีที่มาอยู่รวมกันด้วยพันธะทางเคมีต่างๆ ซึ่ง Transformers หรือ CNNs ไม่สามารถนำโครงสร้างของ "พันธะ" เหล่านั้นมาคำนวนในโมเดลได้โดยตรง ดูรูปที่ 2

 • ข้อมูลทางชีววิทยา เช่น สายสตริง RNA ซึ่งประกอบไปด้วยตัวอักษร A G U C ซึ่งในการโมเดลและทำนายคุณสมบัติของ RNA นั้นเราอาจจะมองว่า RNA เป็น string ธรรมดาเรียงต่อกัน และใช้โมเดลเช่น Recurrent Neural Networks (RNNs) หรือ Transformers ก็ได้ ทว่าแท้จริงแล้วสายสตริง RNA นั้นมี "รูปร่าง" การขดตัวเฉพาะตัวอยู่ ดังแสดงในรูปที่ 3 และข้อมูลที่จุดที่แต่ละตัวอักษรสัมผัสกันนั้น ไม่สามารถป้อนให้ RNNs หรือ Transformers ตรงๆ ได้

 

ตัวอย่างทั้ง 3 และข้อมูลที่เจอใน applications อื่นอีกมากมายนั้นสามารถ represent ได้ด้วย "กราฟ" ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบไปด้วยเซ็ตของ Nodes และเซ็ตของ Edges โดย edge ก็คือเส้นเชื่อมระหว่าง 2 nodes ใดๆ ในกราฟ ซึ่งจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็น พันธะเคมี การเชื่อมระหว่าง Pin/Board หรือตัวอักษรที่ติดกันในสาย RNA สามารถโมเดลด้วย edge ในกราฟได้

นั่นคือในปัญหาดังกล่าว เราสามารถระบุ input ให้อยู่ในรูปกราฟได้นั่นเอง ดังนั้นจึงเป็นจุดกำเนิดโมเดล deep learning ประเภทใหม่ที่สามารถรับกราฟเป็น input เพื่อทำนายในสิ่งที่เราสนใจได้ ซึ่งโมเดลที่ว่านั้นก็คือ Graph Neural Networks (GNNs) นั่นเอง

(ทบทวนทฤษฎีกราฟที่นี่ https://en.wikipedia.org/wiki/Graph_theory )

 

.

 

Graph Neural Networks (GNNs)

GNN ก็คือโมเดล neural network ที่รับกราฟเป็น input และ output เป็นคำทำนาย ซึ่งโดยปกติทำนายได้ 3 รูปแบบ คือ Graph prediction, node prediction และ edge prediction เช่น

 • Graph prediction ใน Drug Discovery : ทำนายว่า "กราฟ" ของโมเลกุลนั้นสามารถทำหน้าที่เป็น "ยา" (ฆ่าเชื้อ หรือยับยั้งเชื้อ ฯลฯ) ได้ดีหรือไม่ ดังแสดงในรูปที่ 4
 • Node prediction ใน RNA string : ทำนายว่าแต่ละโหนดในกราฟของ RNA นั้น "ทนทาน" ต่อความร้อนในมากแค่ไหน (ทำนายทุกโหนดในกราฟ)
 • Edge prediction ใน Pinterest : ทำนายว่า Pin ใหม่ที่ user เพิ่ง upload เข้ามาควรจะถูก recommend ใน board ใดหรือไม่ (มี edge เชื่อมระหว่างโหนด pin และโหนด board หรือไม่)

.

 

ว่าด้วยเรื่องการระบุ input ให้อยู่ในรูปกราฟ

ใน CNNs หรือ Transformers , inputs นั้นจะอยู่ในรูปของ vectors หรือ matrix หรือ tensor ขึ้นกับจำนวนมิติของ input เช่น image 1 รูปอาจเป็น 3D tensor ขนาด 512x512x3 ส่วน texts อาจเป็น sequence of vectors (หรือ matrix = 2D tensor) อาทิ เช่น 2,048 x 500,000 โดย 2048 คือจำนวน "คำ" สูงสุดในข้อความและ 500,000 คือ 1-hot vector ที่ระบุ vocabulary หรือคำศัพท์ทั้งหมดที่โมเดลรู้จัก เป็นต้น

 

เมื่อ input เราเป็นกราฟนั้น ตามนิยาม inputs ก็มักจะประกอบไปด้วย input สองส่วน นั่นคือ node-input และ edge-input นั่นเอง ดั่งแสดงในรูปที่ 5

นั่นคือเรา represent Graph G = (X, A) โดย X แทน vectors ทั้งหมดของทุกโหนดในกราฟ ,  ส่วน A ระบุ edges ในกราฟ

 

ในรูปที่ 5 แสดงกรณีเรามี input 3 กราฟ ซึ่งแทนด้วย G_1สีส้ม G_2เขียว G_3น้ำเงินตามลำดับ

สังเกตกราฟ G_1 สีส้ม

 • X_1 ก็คือ matrix ที่แต่ละแถวประกอบไปด้วย vector ของแต่ละโหนด
 • A_1 คือ Adjacency-matrix หรือ Edges-matrix ที่ระบุว่าโหนดใดเชื่อมต่ออยู่กับโหนดใด เช่น ในตัวอย่างนี้มีโหนดทั้งหมด 5 โหนดแทนด้วย x0, x1, x2, x3, x4 สังเกตจากสีได้ว่า A_1 ระบุว่า node x_0 เชื่อมกับ x_1 และ x_3 เป็นต้น โดย A_i อาจเป็น 0/1 หรืออาจเป็น real number ซึ่งแสดง weight ของ edge ก็ได้

 

.

 

ในการเขียนโค้ดเช่น keras  เนื่องจากกราฟนั้นแทนด้ย 2 input tensors, แทนที่เราจะเรียก model.fit(X,y) ตามปกติเหมือนโมเดลอื่นๆ

เราก็จะต้องเตรียม 2 inputs X,A และเรียกใช้งานแบบนี้ครับ

model.fit([X, A], y)

(โค้ด keras ในบทความหน้า)

.

 

ในปัญหา drug discovery นั้น 1 กราฟแทนด้วย 1 โมเลกุลของยาที่เราต้องการทดสอบ ทำนองเดียวกันกับปัญหา RNA ที่ 1 กราฟแทนด้วย 1 RNA string

ในปัญหา Pinterest's edge prediction ที่อธิบายข้างต้นนั้น การออกแบบกราฟอาจจะไม่ชัดเจนเท่า 2 ปัญหาข้างต้น โดยในทางปฏิบัติเราอาจจัดหมวดหมู่ category ของรูปภาพตาม popular tags โดยอาจจะเจาะจง 10,000 tags ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด  และแทนให้แต่ละ tag คือ 1 กราฟ

โดยแต่ละ กราฟ นั้นก็จะมี pin และ board ทั้งหมดที่ถูก tag นั้นๆ อยู่ในกราฟ ซึ่งในกรณี pinterest นั้นแต่ละกราฟจะมีขนาดใหญ่มหึมา เนื่องจากแต่ละกราฟอาจประกอบไปด้วยรูป pin ถึงหลักแสน หลักล้าน หรือมากกว่า

 

.

 

เรา represent node-input ในรูป vector ได้อย่างไร?

ในกรณีของโมเลกุลและ RNA นั้นเราสามารถใช้ one-hot vector เพื่อระบุว่าแต่ละโหนดเป็น โมเลกุล/RNA-base ประเภทใด และเรียนรู้ embedding vector ของ 1-hot vector นั้นๆ อีกที (ใช้ tf.keras.layers.Embedding )

 

ส่วนตัวอย่าง Pinterest ซึ่งแต่ละกราฟประกอบไปด้วยโหนดซึ่งแทนด้วยรูปภาพ pin หลักล้านรูป และโมเดล GNN ต้องรับ input นี้เข้าไปเพื่อทำนายนั้น

อาจทำให้สงสัยว่าจะเป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือ เพราะในกรณี CNNs ปกตินั้นแค่รับ input ด้วยภาพขนาด 1 batch นั้นในแต่ละ batch ก็มักจะมีขนาดหลักร้อยหรือหลักพันเท่านั้น สำหรับ GPU ที่มีหน่วยความจำมาตรฐานขนาด 16GB-32GB

 

ในกรณีของ Pinterest และ GNN นั้นแต่ละรูปไม่จำเป็นต้อง input ด้วย raw image (เช่น ขนาด 512x512x3) แต่อาจจะเป็น processed vector หรือ image vector ที่ผ่านโมเดล Neural Networks อื่นมาก่อนแล้ว เช่นเป็น Pooling output ของ EfficientNet-B0 ซึ่งเป็น vector ขนาด 1280x1 เป็นต้น

 

(ยิ่งไปกว่านั้น ในกรณีนี้ Pinterest ยังออกแบบ Graph sampling หรือการสุ่ม sub-graph เพียงบางส่วนขึ้นมาทำนายเพื่อประหยัดขนาดของข้อมูลได้อีก ดูรายละเอียดได้ที่ Pinterest blog : https://medium.com/pinterest-engineering/pinsage-a-new-graph-convolutional-neural-network-for-web-scale-recommender-systems-88795a107f48 )

.

 

Message passing ใน GNN

หัวใจของโมเดล Deep Learning เช่น CNNs หรือ Transformers ก็คือการเปลี่ยน input ที่อยู่ในรูปแบบดั้งเดิม (raw) เปลี่ยนให้เป็นเวกเตอร์ทางคณิตศาสตร์ (เรียก embedding vector) เช่น EfficientNet เปลี่ยนรูปภาพ 512x512x3 ให้เป็น 1280x1  หรือ BERT Transformers เปลี่ยน 1-hot vector ของ "คำศัพท์" แต่ละคำเป็น 768x1 เป็นต้น

 

โดยการเปลี่ยนข้อมูล input จาก raw ให้เป็นเวกเตอร์นั้นถ้าพูดกันในภาพรวมจะผ่าน 2 กระบวนการดังนี้ (ดูรูปที่ 6)

[1] นำ input เข้า non-linear transformation เมื่อได้ output แล้วก็นำ output นั้นไปเข้า non-linear transformation บล็อกถัดไป ทำอย่างนี้ต่อเนื่องหลายๆ ครั้ง (หลายๆ บล็อคสี่เหลี่ยมในรูปที่ 6) ซึ่งใน Deep Learning นั้น แต่ละ transformation block ก็คือ Neural Network layer นั่นเอง และการทำ transformation ต่อเนื่องหลายรอบนี้เอง ที่เป็นที่มาของคำว่า "Deep" (ลึก) เพราะ Neural network ที่เอา layers มาต่อกันนับสิบหรือร้อย layer เปรียบเปรยได้กับสมการที่มีความยาว หรือ "ความลึก" มากนั่นเอง

 

[2] ตรงนี้สำคัญมาก -- ในแต่ละ transformation layer นั้น แต่ละโมเดลจะออก "กระบวนการ process input-ย่อย" ที่แตกต่างกัน -- หมายเหตุ input-ย่อย ของรูปภาพคือจุด pixel, หรือ input-ย่อยของข้อความก็คือ "แต่ละคำในข้อความ" เป็นต้น ส่วน input-ย่อยของกราฟ ก็คือโหนดนั่นเอง -- โดยทุกโมเดลที่เรารู้จักกันดีจะมีแนวคิดในการ process input-ย่อยด้วยแนวคิดที่เรียกว่า "Message Passing" หรือ "การกระจาย information จาก input-ย่อยหนึ่ง ไปยังอีก input-ย่อยหนึ่ง" ที่ต่างกันออกไป ดูรูปที่ 7 และรูปที่ 8 เช่น

  1. ใน CNN นั้น message passing ระหว่าง pixel นึงไปยังอีก pixel จะผ่านกระบวนการที่เรียกว่า convolution นั่นคือ, pixel นึงจะรับ information ( information ที่ส่งผ่านกันนิยมเรียกว่า "message") จาก pixel รอบข้าง
  2. ใน RNN นั้น message passing จะทำจากคำที่อยู่ติดกัน ส่งไปยังคำถัดไปเรื่อยๆ (ถ้าเป็น bi-directional ก็คือส่ง message ทั้งจากคำด้านหน้า และคำด้านหลัง)
  3. ใน Transformer นั้น message passing จะเป็นแบบ "fully connected" นั่นคือ ทุกๆ "input-ย่อย" (เช่น คำแต่ละคำในข้อความ) ก็จะกระจาย information หรือ message ไปให้ทุกๆ input-ย่อย นั่นคือคำอื่นๆ ทั้งหมด

 

การออกแบบ message-passing นี้ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญกับประสิทธิภาพของแต่ละโมเดล โดยจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูล input เช่น message passing ของ Transformer นั้นเหมาะสมกับข้อมูลข้อความ มากกว่า message-passing ของ RNN มาก เพราะ information นั้นสามารถกระจายถึงกันได้อย่างเหมาะสม (ตัวอย่างเช่นคำว่า "it" ในข้อความเช่น "Dog is a very good friend of mine. I love it." โยงกับคำว่า "Dog" ซึ่งมีตำแหน่งอยู่ 10 คำก่อนหน้า "it"

โดย RNN นั้น message จาก 10 คำก่อนหน้าจะไม่ส่งมาถึงคำปัจจุบันโดยตรงได้เหมือน transformer) นั่นทำให้ปัจจุบันโมเดล transformer นั้นมาทดแทน RNN ไปแทบจะสิ้นเชิง

 

ทว่าใน input ที่เป็นรูปภาพนั้น การกระจายข้อมูล local message passing ของ CNN ที่เน้นกระจายข้อมูลจาก pixel ใกล้ๆ กัน ก็ยังมีประสิทธิภาพดีกว่าของ Transformer ที่กระจายข้อมูลจากทุกจุดในภาพไปยังจุดอื่นๆ อีกทั้งหมดในภาพ เป็นต้น

 

 

รูปที่ 7

ซ้าย - message passing ใน convolution ของ CNN จะทำผ่าน pixel รอบข้าง

ขวา - message passing ของ GNN จะกระทำผ่านโหนดรอบข้าง ซึ่งพยายามทำให้ใกล้เคียงกับแนวคิดของ convolution นั่นเอง

 

รูปที่ 8 บน message passing ของ RNN จะทำจากคำที่อยู่ติดกัน

ล่าง message passing ของ transformer จะส่งจากทุกๆ คำไปยังทุกๆ คำ (ซึ่งพบว่าเหมาะสมกับ input ที่เป็นข้อความมากกว่า RNN)

 

 

สำหรับ GNN นั้นโมเดลก็จะประกอบไปด้วย neural network layers หลาย layers เช่นเดียวกันกับโมเดลอื่นๆ ส่วน message passing ในกราฟนั้นโมเดลส่วนใหญ่จะออกแบบให้ส่ง information หรือ message ผ่าน "edges" ในกราฟ ดังแสดงในรูปที่ 7 ครับ ซึ่งการกระจายข้อมูลแบบนี้สามารถแปลงเป็น programming code ได้อย่างง่ายดาย และถือได้ว่ามีการใช้ "โครงสร้างของกราฟ" ที่เราเกริ่นในตอนต้นของบทความได้อย่างเหมาะสม ซึ่งเราจะดูโค้ดกันในบทความหน้า

 

สำหรับแนวคิดการออกแบบ GNN ก็น่าจะมีราวๆ นี้นะครับ ซึ่งบทความนี้พยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดแบบบ้านๆ  จึงอาจจะไม่เป็นทางการบ้าง ทว่าเพื่อนๆ สามารถศึกษาแนวคิด GNN "อย่างจริงจัง" เพิ่มเติมได้จากแหล่งอ้างอิง 2 ที่นี่นะครับ

 

 

ในคราวหน้าเราจะมาศึกษา GNNs ที่มาตรฐานที่สุดคือ Graph Convolution Networks (GCNs) และ Graph Attention Networks (GATs) พร้อม Keras code และ Keras library ที่ชื่อ Spektral กัน

This topic was modified 5 months ago by The Neural Engineer
อ้างอิง
Posted : 13/01/2022 5:30 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
EfficientNet

Convolutional และ Attentional GNNs (อธิบายแนวคิดและที่มาของสมการอย่างละเอียด สำหรับผู้เริ่มต้น)

ThaiKeras and Kaggle -  16 Jan 2022

จากบทความอธิบายแนวคิดพื้นฐานของ GNNs ( https://web.facebook.com/thaikeras/posts/961868211394526 ทวนก่อนอ่านบทความนี้นะครับผม 😉  เราได้ทราบเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนใช้งาน GNNs ดังนี้

 •  Input ของGNNs เป็นกราฟ ซึ่งประกอบไปด้วย tensor 2 ส่วน คือ Node-tensor-input และ Edge-tensor-input ซึ่งต่างจากโมเดลพื้นฐานเช่น CNNs และ Transformers ที่ input มักจะมีเพียง 1 tensor
 • "Message passing" คือแนวคิดสำคัญของการออกแบบการประมวลผลในแต่ละ layers ของ Deep learning ไม่ว่าจะเป็น CNNs, RNNs หรือ Transformers  … GNN layers ในยุคแรกนั้นมีแรงบันดาลใจจาก convolution message passing ใน CNNs
 • เมื่อเรานำ GNN layers มาซ้อนกันหลายชั้น ตามรูปที่ 1 (ในทำนองเดียวกันกับ Deep CNNs และ Deep Transformers) เราก็จะได้ Deep GNNs ซึ่งจะเปลี่ยน raw-node-input X ไปเป็น node-embedding-vectors H หรือบางครั้งเรียก node-latent-vectors … สังเกตจากรูปว่า edge-input A จะไม่ได้ถูก transform
 • จาก output node-embedding-vectors H = (h_1, …, h_n) เราสามารถนำไปทำ Node prediction / Edge prediction / Graph prediction ได้ โดยแสดงในรูปที่ 1 โดยหลักการง่ายๆ ก็คือนำ Dense layer (tf.keras.layers.dense) มาต่อเข้ากับ nodes ที่ต้องการจะทำนาย เช่น ถ้าต้องการทำนาย edge ระหว่าง 2 nodes, ก็นำ vectors ของทั้ง 2 nodes นั้นมา concat กันก่อนต่อด้วย dense layer เป็นต้น

ในบทความนี้เราจะทำความรู้จักกับ GNNs 2 ชนิดที่น่าจะมาตรฐานที่สุด คือ Graph Convolution Networks (GCNs) และ Graph Attention Networks (GATs) โดย GCNs ได้รับแรงบันดาลใจจาก CNNs โดยตรง ส่วน GATs นั้นได้นำความคิดของ attention mechanism ใน transformer มาปรับปรุง GCNs อีกที

.

 

Graph Convolution Networks (GCNs)

อ้างอิง Kipf & Welling, ICLR2017 : https://arxiv.org/abs/1609.02907

GCN ก็คือ GNN ที่นำ GCN layer มาต่อกันหลายๆ ชั้น

โดย GCN layer นั้นมีไอเดียง่ายๆ คือ ดัดแปลงสมการของ (fully-connected) perceptron layer ซึ่งอธิบายได้ดังนี้

 

ก) เริ่มจากสมการพื้นฐาน linear perceptron (ดูรูปที่ 2 ประกอบ)

h = Wx + b  --- x เป็น input-vector, และ W เป็นตัวแปรที่เราจะเรียนจากการสอน (เช่นผ่าน model.fit ใน keras)

 

ข) เขียนสมการข้างต้นให้อยู่ในรูป matrix, เพื่อรับ input พร้อมกันมากกว่า 1 input

H = WX + b --   แต่ละ column ใน X แทน input x_i ทำให้ output ก็จะเป็น matrix เช่นกัน

 

ค) เพิ่ม nonlinearity เช่น relu function

H = relu(WX + b) -- nonlinear perceptron สมการมาตรฐานของ tf.keras.layers.dense

.

*จุดสำคัญ* ง) ดัดแปลงสมการของ perceptron เล็กน้อยให้มี message passing จากโหนดที่ติดกันก่อนที่จะทำ nonlinear transform 

กำหนดให้ A เป็น Adjacency หรือ Edge matrix ซึ่งเป็นอีกหนึ่ง input จากกราฟ G = (X,A) เราจะได้สมการ

H = relu(WXA + b)  

 

หรืออาจจะเป็น activation function อื่นๆ นอกจาก relu ก็ได้ครับ

ในการทำความเข้าใจเทอม WXA ลองจินตนาการตามนี้ครับ,

 • จินตนาการให้ X' = WX ซึ่งแต่ละ column i ของ X' ก็คือ x'_i หรือเวกเตอร์ที่ linear transform x'_i = Wx_i มาแล้ว,
 • จินตนาการให้ A เป็น 0/1 matrix, นั่นคือ A_ij = 1 ถ้าโหนด i,j นั้นเชื่อมกันในกราฟ  …

พิจารณา column j ซึ่งก็คือ vector a_j ที่ระบุโหนดอื่นๆ ทั้งหมดที่เชื่อมกับโหนด j ไว้

(ในกรณีทั่วไป A ไม่จำเป็นต้องเป็น 0/1 แต่การทำความเข้าใจจะคล้ายกันครับ)

 

 • เราจึงได้ว่าใน WXA นั้นเพียงพอที่เราทำความเข้าใจเทอม X'a_j ซึ่งก็คือ "ผลรวม" (หรือ message) จากโหนด x’ ทั้งหมดที่เชื่อมกับ j นั่นเอง …

ซึ่งไอเดียคล้ายๆ convolution ที่ pixel หนึ่งจะได้รับ information message จาก pixels รอบข้าง

 • h_j =  relu(X'a_j + b) จึงเป็น nonlinear output ของกระบวนการนี้ โดย bias-vector b ช่วยให้ output มีความหลากหลายมากขึ้น …
 • Matrix output H = (h_1, …, h_n) จึงเป็นผลลัพธ์ของ nonlinear message passing ทั้งหมดของทุกโหนดจาก edge ในกราฟ

สังเกตว่าสมการ H = relu(WXA + b)  นั้นต่างจากสมการของ perceptron layer เพียงการส่ง message ด้วยการใช้ edge-input A เท่านั้น

 

.

จ) อย่างไรก็ดี Kipf & Welling นักวิจัยผู้คิดค้น GCN ได้ดัดแปลงสมการดังกล่าวเพิ่มอีก 2 จุด คือ

 

[จ1] กำหนดให้ A+I แทนที่จะใช้ A เฉยๆ ซึ่ง I คือ Identity matrix เท่ากับเป็นการเพิ่ม self-loop เข้าไปใน edge-input เนื่องจากต้องการให้ message ของ node_j ใน layer นึงๆ มี message ของตัวเองส่งมาจาก layer ก่อนหน้าด้วย

[จ2] normalized edge-matrix (A+I) เพื่อให้ output มีความเสถียรภาพในทางคณิตศาสตร์ขึ้นครับ

โดยเรียก normalized matrix ของ (A+I) ว่า A' ซึ่งสามารถ normalize ได้ 2 รูปแบบ คือแบบ simple และ symmetric ดูรายละเอียดตัวแปร A'  ได้ใน paper GCN ที่อ้างอิงด้านบนครับ

(สังเกตว่า A' ยังเป็นค่าคงที่ คำนวนได้จาก Edge-inupt ไม่ได้เป็นตัวแปรที่จะเรียนรู้ผ่าน model.fit )

.

 

โดยสรุปเมื่อเราดัดแปลง 2 จุดนี้แล้ว เราจะได้สมการ GCN layer ดังนี้

H = relu(WXA' + b)

หมายเหตุ 1: ในหลายบทความ (เช่นรูปที่ 3) มักกำหนดให้ H และ X เป็น matrix ของ row vectors แทนที่จะเป็น column vectors

ทำให้สูตรที่เห็นบ่อยๆ จะสลับด้านกับสมการด้านบนดังนี้ครับ

H = relu(A'XW + b)

.

หมายเหตุ 2: เราเริ่มต้นอธิบายของสมการ GCN layer ด้วย perceptron layer ซึ่งมีอีกชื่อว่า fully-connected dense layer คำว่า "fully-connected layer" นี้

อาจทำให้สับสนกับ "fully-connected graph" ซึ่งเป็นการทำ message passing ของ transformer attention layer — ขออธิบายเพื่อไม่ให้สับสนดังนี้ครับ

 

แท้จริงแล้ว เราต้องแยกระหว่าง feature-level กับ vector-level ครับ

 • perceptron นั้นพูดถึง fully-connected ในแง่ feature-level (ทุกๆ features ใน vector ของ 1 example) จะกระจาย information หากัน

** แต่ไม่มีการกระจาย message/information ข้าม examples หรือ feature-vectors กัน **

 • Transformer นั้นเป็น fully-connected GNN ซึ่งก็คือระดับ vector-level นั่นคือจะมีการกระจาย message จาก แต่ละ vector ไปยัง vector อื่นๆ ทั้งหมด

เช่น กระจาย (attend) word vector ในประโยคไปยัง word-vectors อื่นๆ ทั้งหมดในประโยค เป็นต้น

 

.

Graph Attention Networks (GATs)

อ้างอิง Velickovi et. al. ICLR 2018: https://arxiv.org/abs/1710.10903

จากสมการ message passing ของ GCN layer, แม้จะมีการกระจาย message/information จากโหนดติดกันในกราฟอย่างที่ควรจะเป็น

ทว่า **น้ำหนัก** หรือ weights ของแต่ละ message นั้นถูกกำหนดจาก matrix A อย่างตายตัวครับ

 

Graph Attention Networks (GATs) ได้เสนอวิธีปรับปรุงให้แต่ละโหนดส่ง message หากันได้ด้วย "น้ำหนัก"

ขึ้นกับ "ความคล้าย" กันของโหนดคู่ใดๆ ที่เชื่อมกัน --- คู่โหนดที่ "คล้ายกัน" มากกว่า ก็ควรจะมีน้ำหนักของ messgage มากกว่า

คู่โหนดที่ "ไม่คล้ายกัน"

 

โดย GAT layer นั้นใช้ Attention mechanism สำหรับแต่ละ edge เพื่อคำนวณและ normalize "ความคล้าย" นี้ โดยเรียก

ความคล้ายว่า "attention score" นั่นเอง ดูรูป 4 ประกอบครับ (attention score คือตัวแปร alpha ในรูป)

 

 

สมการของ GAT layer นั้น แท้จริงแล้วเขียนได้เหมือน GCN layer นั่นคือ

H = relu(WXA' + b)

เพียงแต่ว่าใน GAT นั้น, matrix A' จะเป็น learnable matrix ที่เรียนรู้ผ่าน model.fit ได้บน attention mechanism ครับ

ซึ่งทำให้โมเดลเรียนรู้ "น้ำหนักของ message ของแต่ละคู่โหนด" ที่ส่งให้กัน ต่างจาก GCN ที่ A' นั้นเป็น constant

 

โดยแต่ละ element alpha_ij ใน A' นั้นจะเกิดจากสมการนี้

alpha_ij = SoftMax( relu( ความคล้ายของโหนด_ij ))

 

โดยความคล้ายของโหนด i และ j นั้นคำนวณจาก dot-product ของ concat(x_i, x_j) กับ learnable-vector a ครับ

ซึ่ง vector a นี้จะเป็นค่าเดียวกันสำหรับทุกคู่ ij และเรียนผ่าน model.fit

 

ในสมการ alpha_ij นั้นเพิ่ม relu เข้าไปเพื่อให้ score >= 0, จากนั้นใช้ softmax เพื่อ normalize score ให้รวมกันเท่ากับ 1 สำหรับทุกโหนด

จากความเรียบง่ายของสมการด้านบน นับว่า GATs เป็นการอัพเกรด GCNs ที่ง่ายแต่สวยงามมากครับ

 

.

หมายเหตุ สังเกตว่า GATs แม้มีการใช้ attention mechanism แต่ยังขาดส่วนประกอบที่สำคัญมากใน original transformers ซึ่งก็คือ

“positional encoding” ซึ่งในช่วงปี 2020-2021 มีอีกหลายงานที่ได้ปรับปรุงและเพิ่มในส่วน Positional/Spatial embedding เข้าไป

เช่น ดูงานล่าสุดของ Microsoft ที่นี่ครับ https://github.com/microsoft/Graphormer

 

.

เขียน GCNs/ GATs บน keras

จริงๆ แล้วที่ keras.io นั้นมีตัวอย่างการ implement GCNs และ GATs ด้วยตนเองตั้งแต่แรก ซึ่งดูได้ที่นี่ครับ

 

GCN layer - https://keras.io/examples/graph/gnn_citations/

GAT layer - https://keras.io/examples/graph/gat_node_classification/

 

ทั้งสอง tutorial นี้อธิบายได้ดีและละเอียดมากครับ อย่างไรก็ดีถ้าเราไม่อยาก implement ด้วยตัวเองนั้นเราจะสามารถเรียกใช้

Layers เหล่านี้ได้ทำนองเดียวกันกับ Convolutinal layer หรือ RNN layer (ผ่าน tf.keras.layers ) ได้หรือไม่?

 

คำตอบคือ tf.keras.layers นั้นยังไม่ได้ implement GNN layers ทั้งหลายอย่างเป็นทางการครับ แต่ว่า F.Chollet

ผู้ให้กำเนิด Keras นั้นได้แนะนำ “spektral” ซึ่งเป็น external keras library ซึ่งใช้งานได้ง่ายและผสานกับ tf.keras.layers ได้อย่างกลมกลืน  

 

เพียง install lib นี้ก่อน

pip install spektral

 

แล้วก็ใช้ spektral layer ได้กับ keras layers อื่นๆ เลย เช่น minimal example นี้ครับ

 

</p>
<pre>from tensorgraph.layers.graph_convolutional import DenseGraphConvolution

from spektral.layers import GATConv, GCNConv
def build_model0(embed_size=32, seq_len=108):

    node_inputs = L.Input(shape=(seq_len,),name='node_inputs')

    edge_inputs = L.Input(shape=(seq_len, seq_len),name='edge_inputs')

    node_embed = L.Embedding(input_dim=embed_size,

                             output_dim=256)(node_inputs)

   

    n_layers=3

    for x in range(n_layers):

        node_embed = GCNConv(256)([node_embed, edge_inputs])

   

    out = L.Dense(5, activation='linear')(node_embed)

   

    model = tf.keras.Model(inputs=[node_inputs,edge_inputs],

                           outputs=out)

   

    return model</pre>
<p>

 

หมายเหตุ เดือนที่ผ่านมา Tensorflow ได้ออก official  TF-GNN library (แต่ไม่ใช่ keras interface) ซึ่งน่าจะมีประสิทธิภาพดีที่สุด แต่ยังใช้งานค่อนข้างยาก

และ documents ยังไม่ดีเหมือนกับ spektral ครับผม

 

----

 

สำหรับบทความ Tutorial นี้และบทความก่อน น่าจะทำให้เพื่อนเข้าใจถึงบทบาท และการทำงานของ GNNs พอสมควรทั้งความเข้าใจ สมการ และโค้ด

ในบทความหน้า เราจะลองใช้ GNNs ในการช่วยทำนายปัญหา Bioinformatics ที่สำคัญมากๆ  นั่นคือ Deep Prediction เกี่ยวกับคุณสมบัติของ RNA ครับ

This post was modified 4 months ago 2 times by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 16/01/2022 10:06 am
The Neural Engineer
(@neural-engineer)
EfficientNet

ThaiKeras ได้ทำ Tutorial สำหรับงาน RNA Prediction และ DeepLearning อย่างละเอียดตั้งแต่เตรียมข้อมูล จวบจนสร้างโมเดลขั้นสูงอย่างง่ายๆ 

Tutorial เตรียม Features : www.kaggle.com/ratthachat/preprocessing-deep-learning-input-from-rna-string
Tutorial สร้าง DeepLearning model:  www.kaggle.com/ratthachat/tutorial-pretrained-sota-deeprna-model-made-easy 
(มี GCN เป็นส่วนประกอบของโมเดลครับ)

Github: https://github.com/ratthachat/deep-rna

This post was modified 3 months ago by The Neural Engineer
ตอบกลับอ้างอิง
Posted : 25/02/2022 4:19 pm
Share:

Please Login or Register